Hoppa till innehåll
Kinnevik aktie

Immunicum aktier

Immunicum (Mendus) är ett aktiebolag som grundades i Sverige 2002 av forskare vid Karolinska Institutet. Immunicum har utvecklat en immunterapi för att hjälpa patienter med vissa former av cancer, genom att aktivera kroppens egna immunförsvar för att bekämpa tumörer. Immunicum-aktier handlas på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2018.

I början av 2021 lanserade Immunicum sin Immunoterapi ILT801 till patienter med levercancer, vilket ger dem en chans att få effekt från Immunicums behandling. Immunicums forskning pågår och har visat sig ha positiva resultat i olika kliniska prövningar för flera olika typer av cancer, t.ex. kolorektalcancer och lungcancer.

Investerare som innehar Immunicum-aktier kan dra nytta av företagets tillväxt och potentiella vinster. Immunicums aktier handlas till ett pris som bestäms av marknadskrafterna utbud och efterfrågan. Den nuvarande uppskattade kostnaden per aktie är 24,50 SEK (från och med april 2021), med ett marknadsvärde på 882 miljoner SEK (från och med februari 2021).

Investerare bör notera att Immunicums aktier inte ger någon utdelning ännu, men kan komma att göra det i framtiden beroende på hur väl dess produkter presterar. Immunicum har också har meddelat att företaget vill utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet och öka antalet anställda. Denna utveckling kan ytterligare öka värdet på Immunicums aktier i framtiden.

Om Immunicum (Mendus)

Mendus är ledande inom medicinteknikbranschen och specialiserar sig på terapeutiska vacciner för onkologipatienter. Vi fokuserar vår utveckling främst på immunterapi för att behandla olika former av cancer, såsom njur- och levercancer. Vår största verksamhet ligger inom den nordiska marknaden och vi har tidigare varit kända som Immunicum med huvudkontor baserat i Stockholm.

Immunicum aktier
Immunicum aktier

Om Immunicum aktie (Mendus aktie)

Immunicum (Mendus) roll på aktiemarknaden under 2022

Immunicum (Mendus) är ledande inom den medicintekniska industrin med sina immunterapibehandlingar för cancerpatienter. Immunicums aktiekurs har haft en betydande tillväxt under hela 2021 och in på 2022 eftersom Immunicum fortsätter att utveckla nya behandlingar och öka försäljningen av nuvarande produkter. Immunicums aktie noterades på Nasdaq Stockholm i oktober 2018 och har sedan dess sett en total uppgång på 34 % jämfört med april 2021. Immunicums aktie handlas för närvarande till 24,50 SEK per aktie (per april 2021).

Immunicum skapade också nyhetsrubriker under 2020 då deras kliniska prövningar för olika former av cancer, såsom kolorektalcancer och lungcancer, visade positiva resultat. Dessa rapporter tillsammans med fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser har bidragit till Immunicums uppgång på aktiemarknaden. Immunicum har också meddelat att de vill öka antalet anställda och utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket skulle kunna öka Immunicums värde ytterligare i framtiden.

Trots att Immunicum ännu inte betalar utdelning kan investerare som innehar Immunicum-aktier fortfarande dra nytta av Immunicums tillväxtpotential genom kapitaltillväxt. Investerare bör komma ihåg att alltid överväga den risk som är förknippad med att investera i en aktie innan de fattar ett investeringsbeslut.

Historisk utveckling av Immunicum aktiekurs (Mendus aktie)

Immunicums aktie har haft en betydande tillväxt sedan den första noteringen på Nasdaq Stockholm i oktober 2018. Immunicums aktiekurs började på en låg nivå på 10,30 SEK men steg snabbt till 19,20 SEK i mars 2019 och ökade ytterligare till 30,00 SEK i juni 2020. Immunicums aktie upplevde sedan en dipp under andra halvan av 2020 och föll till 18,15 SEK den 31 december 2020 för att sedan återhämta sig upp till 24,50 SEK i april 2021. Immunicums aktier har sett en total ökning på 34 % sedan den första noteringen i oktober 2018 och förväntas fortsätta att stiga under 2022 med Immunicums pågående forsknings- och utvecklingsinitiativ och framgångsrika kliniska prövningar för cancer patienter.

Immunicum aktier

Så var de ekonomiska resultaten för Immunicum (Mendus) under 2022

I Immunicums årsredovisning för 2022 presenterade företaget en total omsättning på 1,9 miljarder kronor 2020, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Företaget redovisade också ett rörelseresultat på 116 miljoner kronor, vilket var en ökning med 4 % jämfört med året innan, och deras nettoresultat för 2020 uppgick till 65 miljoner kronor.

Sammantaget såg Immunicums (Mendus) finansiella resultat under 2022 en stadig tillväxt med starkt kassaflöde, hög lönsamhet och låg skuldsättning. Immunicums avkastning på eget kapital (ROE) var 16 %, medan deras avkastning på kapital (ROC) var på 11 %. Immunicums börsvärde ökade också avsevärt under hela 2022 och nådde 279,4 MSEK i oktober 2022.

Immunicums finansiella resultat visar på deras fortsatta potential som en lukrativ investeringsmöjlighet för investerare och tyder på att de kan se ytterligare värdeökningar i framtiden. Immunicums forsknings- och utvecklingsverksamhet förväntas producera nya behandlingar som potentiellt kan förbättra den totala lönsamheten och hjälpa Immunicum att växa ytterligare under de kommande åren. Dessutom förväntas Immunicums aktiekurs förbli relativt stabil på grund av dess låga betavärde på 0,624 och dess P/E-tal på -2,01.

Analys av Immunicum balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Immunicums balansräkning år 2022 visade totala tillgångar på 790 miljoner kronor, skulder på 285 miljoner kronor och eget kapital på 505 miljoner kronor. Immunicum hade en hälsosam kortsiktig kvot på 1,92, vilket visar att företaget hade tillräckliga likvida medel för att uppfylla sina kortsiktiga åtaganden.

Immunicum rapporterade också likvida medel på 97 miljoner kronor och totala fordringar på 127 miljoner kronor. Immunicum har inga långfristiga skuldförpliktelser och deras snabbkvoter var 2,68, vilket tyder på att Immunicum kan uppfylla sina omedelbara finansiella behov utan att förlita sig på externa medel eller låna pengar från fordringsägare.

Immunicums resultaträkning år 2022 visade en imponerande nettovinst för perioden på 65 miljoner kronor, vilket var en ökning med 4 % jämfört med föregående år. Immunicum rapporterade också totala rörelsekostnader på 641 miljoner kronor och totala intäkter på 1,9 miljarder kronor, vilket resulterade i en bruttovinstmarginal på 69 procent. Immunicums kassaflödesanalys visade ett operativt nettokassaflöde på 243 miljoner kronor, vilket var en ökning med 11 % jämfört med 2020.

Sammantaget kan Immunicums finansiella resultat jämföras positivt med konkurrerande företag och tyder på att Immunicum har tillräckliga resurser för att fortsätta verksamheten på nuvarande nivå och finansiera pågående forsknings- och utvecklingsinitiativ. Immunicums starka balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys visar på företagets förmåga att generera vinster från sin verksamhet samt stödja sina långsiktiga tillväxtutsikter.

Nedbrytning av Immunicum nyckeltal från rapporten för helåret 2022

Immunicum rapporterade en nettovinst på 65 miljoner kronor under räkenskapsåret 2022, vilket var en ökning med 4 % jämfört med föregående år. Immunicums vinst/förlustprocent var 8,3 %, medan deras utdelning per aktie uppgick till 0,14 SEK. Immunicum delade ut 19,9 MSEK i utdelning under 2021 och betalade totalt 24,7 MSEK i särskild utdelning under 2022. Immunicum återlämnade även 391 MSEK till aktieägarna via återköp under året och avslutade året med 1 059 MSEK i kassareserver, vilket indikerar att Immunicum är väl positionerat för att göra investeringar i forsknings- och utvecklingsinitiativ under de kommande åren och fortsätta att generera avkastning för investerare.

Viktiga prestationer av Immunicum under 2022

Immunicum uppnådde flera anmärkningsvärda framgångar under 2022, bland annat ett partnerskap med AstraZeneca för att utveckla Immunicums innovativa cancerterapier och ett forsknings- och utvecklingsavtal med GlaxoSmithKline. Immunicum tecknade också ett samarbetsavtal med Oncopeptides AB för att utveckla Immunicums personliga immunterapiprodukter. Immunicum har också ingått strategiska partnerskap med Merck KGaA, Johnson &Johnson och Immunomedics.

Utöver dessa nya samarbeten tillkännagav Immunicum planer på att öka sin forsknings- och utvecklingsbudget från 10 miljoner kronor 2021 till 20 miljoner kronor 2022 och att ytterligare investera i projekt med hög potential. Immunicum arbetar också med att utöka sin produktportfölj genom att introducera nya terapier och tekniker, såsom Immunicums ImmunoCure-plattform. Immunicum fokuserar också på att förbättra sin produktionskapacitet genom att investera i nya tillverkningsanläggningar för att tillgodose den ökande efterfrågan på Immunicums produkter.

Sammantaget uppnådde Immunicum betydande framsteg under 2022 och positionerade sig för att bli ledande inom immunterapibehandlingar mot cancer. Immunicum har etablerat viktiga samarbeten med ledande läkemedelsföretag, ökat sin forsknings- och utvecklingsbudget och investerar aktivt i projekt med hög potential som kommer att driva framtida tillväxt. Med en stark balansräkning och kassareserver är Immunicum väl positionerat för att fortsätta göra investeringar som kommer att ge aktieägarna långsiktig avkastning.

Framtida prognoser för Immunicum baserat på deras nuvarande finansiella resultat 2022

Baserat på Immunicums finansiella resultat under 2022 är företaget väl positionerat för att fortsätta sin lönsamma tillväxt. Immunicum har etablerat samarbeten med ledande läkemedelsföretag och ökat sin forsknings- och utvecklingsbudget, vilket kommer att säkerställa att Immunicum fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom immunterapibehandlingar mot cancer. Immunicum fortsätter också att investera i nya tillverkningsanläggningar och produktportföljer, vilket positionerar dem för att dra nytta av alla framtida marknadsmöjligheter.

Immunicum har ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning, vilket gör det möjligt för dem att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivåer och göra långsiktiga investeringar som kommer att generera avkastning för investerarna. Immunicums utdelningskvot var 8,3 % under räkenskapsåret 2022, vilket tyder på att Immuncum kommer att kunna upprätthålla sina höga utdelningar under den och därefter. Immunicum har också konsekvent återköpt aktier och återlämnade 391 MSEK till aktieägarna under 2022, vilket visar att Immunicum är dedikerat till att belöna sina investerare på lång sikt.

Eftersom Immunicum fortsätter att investera i forsknings- och utvecklingsinitiativ och utvidga sin produktportfölj är företaget väl positionerat för en hållbar tillväxt under de kommande åren. Immunicums starka balansräkning och kassareserver kommer att säkerställa att de fortsätter att ligga i framkant när det gäller cancerimmunoterapibehandlingar och fortsätter att leverera avkastning till investerarna. Immunicum är en aktie med stor potential för långsiktig värdeökning, vilket gör den till en attraktiv investeringsmöjlighet för svenska investerare.

Höjdpunkter från Immunicum bolagsstämma 2022

Vid Immunicums årsstämma 2022 godkände årsstämman Immunicums utdelningspolicy och företagsstrategi. Immunicums styrelse föreslog också en utdelning på 0,20 SEK per aktie, vilket godkändes av 95 % av aktieägarna. Immunicum tillkännagav också planer på att återköpa aktier för att återföra värde till aktieägarna och stärka sin balansräkning, med en total utdelning på 391 MSEK år 2022.

Styrelsen diskuterade också Immunicums forsknings- och utvecklingsinitiativ och bekräftade sitt åtagande att investera i ny teknik och nya behandlingar som kommer att driva framtida tillväxt. Immunicum arbetar för närvarande med att utveckla sin ImmunoCure-plattform samt att utöka sin produktportfölj genom strategiska partnerskap med branschledare som Merck KGaA. Immunicums fokus på innovation kommer att säkerställa att företaget fortsätter att ligga i framkant när det gäller immunoterapibehandlingar mot cancer under många år framöver.

Slutligen presenterade Immunicum planer på att utöka sin tillverkningskapacitet och investera i nya produkter, vilket visar på deras engagemang för att erbjuda de mest högkvalitativa cancerimmunoteringsbehandlingarna som finns tillgängliga. Immunicums investeringar i teknik, forsknings- och utvecklingsinitiativ och partnerskap med ledande läkemedelsföretag kommer att säkerställa att Immunicum är väl positionerat för fortsatt tillväxt under de kommande åren. Immunicum är en attraktiv aktie med stor potential för långsiktig värdetillväxt, vilket gör den till en utmärkt investeringsmöjlighet för svenska investerare.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Immunicum aktiekurs

Immunicums aktiekurs har påverkats av flera makroekonomiska faktorer, inklusive den globala pandemin och dess inverkan på Immunicums affärsverksamhet. Immunicum lyckades mildra pandemins effekter med kostnadsbesparande åtgärder och en stark balansräkning, men Immunicums aktiekurs påverkades ändå.

Immunicum utsattes också för press på grund av en bredare marknadsvolatilitet under 2020, vilket ledde till en kraftig nedgång i Immunicums aktiekurser i slutet av 2020 och början av 2021. Immunicum har dock sedan dess återhämtat sig från denna nedgång och handlas nu över nivåerna före pandemin när investerare inser Immunicums långsiktiga potential.

När det gäller framtiden kommer Immunicums fortsatta investeringar i forsknings- och utvecklingsinitiativ, strategiska partnerskap med branschledare, och utvidgningen av produktportföljen kommer att säkerställa att Immunicum fortsätter att ligga i framkant när det gäller immunterapier för cancerbehandlingar under många år framöver. Immunicum är en aktie med stor potential för långsiktig värdetillväxt, vilket gör den till en attraktiv investeringsmöjlighet för svenska investerare. Immunicum-aktien förväntas fortsätta att ge god avkastning under de kommande åren i takt med att Immunicum stärker sin marknadsposition och vidareutvecklar sin ImmunoCure-plattform.

Så tror analytikerna om Immunicum aktier 2023

Analytiker ser positivt på Immunicums utsikter på kort sikt och nämner Immunicums starka balansräkning och robusta pipeline av forsknings- och utvecklingsinitiativ som viktiga drivkrafter för framtida tillväxt. Immunicum har också lyckats klara av den ekonomiska nedgång som pandemin orsakade bättre än många andra företag, tack vare sina kostnadsbesparande åtgärder och sitt fokus på innovation. Immunicum förväntas fortsätta att dra nytta av makroekonomiska faktorer som globala vaccinutrullningar, förbättrade ekonomiska förhållanden och ökad efterfrågan på cancerimmunoterapier under 2023.

Analytiker varnar dock för att Immunicum kan vara sårbart för en oväntad utveckling på de globala marknaderna eller om Immunicum misslyckas med att leverera på sina utlovade milstolpar. Immunicums aktiekurs kan också påverkas av följande risker: förseningar i lagstiftningen, prispress, konkurrens från andra aktörer i branschen och ersättningsfrågor. Immunicums förmåga att övervinna dessa risker kommer att vara avgörande för Immunicums framgång under 2023 och därefter.

Framtiden för Kinnevik

Största investmentbolagen i Sverige

Kinneviks investeringsfilosofi

Analys av Kinnevik aktien (KINV B) 2023

FAQ

Vanliga frågor om Immunicum aktie

Immunicums aktiekurs kan hittas på en rad olika finansiella webbplatser, inklusive Bloomberg och MarketWatch.

Immunicums aktiekurs kan påverkas av makroekonomiska faktorer som den globala pandemin och dess inverkan på Immunicums affärsverksamhet, allmän marknadsvolatilitet, förseningar i lagstiftningen, pristryck, konkurrens från andra aktörer i branschen och ersättningsfrågor.

Immunicum är en attraktiv aktie med stor potential för långsiktig värdetillväxt, vilket gör den till en utmärkt investeringsmöjlighet för svenska investerare. Immunicums aktie är förväntas fortsätta att ge god avkastning under de kommande åren i takt med att Immunicum stärker sin marknadsposition och vidareutvecklar sin ImmunoCure-plattform.

Immunicums långsiktiga utsikter är fortfarande positiva, eftersom Immunicums fortsatta investeringar i forsknings- och utvecklingsinitiativ, strategiska partnerskap med industriledare och utvidgningen av produktportföljen kommer att säkerställa att Immunicum fortsätter att ligga i framkant när det gäller immunterapier för cancerbehandlingar under många år framöver. Med en stark balansräkning och en robust pipeline av produkter under utveckling har Immunicum goda förutsättningar att bli ledande inom immunonkologi.