Hoppa till innehåll
Kinnevik aktie

Lundin Energy aktier (Orrön Energy)

Lundin Energy (Orrön Energy) är ett svenskt energibolag som grundades 1997. Lundin Energy AB har för närvarande 11 olika bolag inom Lundin Group, bland annat Lundin Petroleum, Lundin Mining och Lundin Exploration. Bolagets primära affärsområde är att tillhandahålla olika typer av energiutvinningstjänster, såsom utvinning och distribution av petroleum och gas. Lundin Energy AB handlas på börsen och noterades på Stockholmsbörsen 2003.

Per den 31 december 2020 upp Lundin Groups totala börsvärde var 118,2 miljarder kronor och Lundin Energy AB stod för 25,7 % av Lundin Groups totala börsvärde. Lundin Energy aktier steg till en toppnotering på 117 kronor den 4 december 2020 för att sedan stänga på 104,5 kronor den 31 december 2020.

Sedan 2013 har bolagets utdelning ökat stadigt varje år och nådde 5 SEK per aktie 2019, vilket betalades ut i april 2020. Lundin Energy AB har också en årlig bonuspolicy som gäller för aktieägare som har ägt sina aktier i mer än 12 månader före utbetalningsdagen.

Lundin Energy har åtagit sig att hålla vi har följt den senaste tekniken och har vidtagit en rad åtgärder för att minska miljöpåverkan, till exempel genom att investera i förnybara energikällor. Lundin Energy AB deltar också aktivt i dialogen med intressenter om klimatförändringsfrågor och är fast besluten att göra framsteg genom samarbete. Lundin Energy har också erkänts som ett av de mest transparenta företagen i Sverige av The International Association for Transparency.

Om Orrön Energy (tidigare Lundin Energy)

Orrön Energy (tidigare Lundin Energy) är ett företag för förnybar energi med säte i Stockholm som specialiserar sig på sol-, vind- och vattenkraft. Med ett expansivt nätverk av energiinfrastruktur i hela Norden tillhandahåller det hållbara energikällor till både lokalsamhällen och företag.

Lundin energy aktier
Lundin energy aktier

Om Lundin Energy aktie

Lundin Energy roll på aktiemarknaden under 2022

Lundin Energy har varit närvarande på Stockholmsbörsen sedan börsnoteringen 2021. Under 2022 upplevde Lundin Energy en övergripande ökning av marknadskapitaliseringen med 1,5 % och en ökning av eget kapital per aktie med 0,2 %, enligt nyhetskällor. Företaget såg också en ökning av omsättningen och bruttomarginalen under det året, med 74,48 % respektive 6,90 %. Lundin Energy deklarerade en utdelningsavkastning på 1,65%.

Lundin Energy-aktien är för närvarande noterad på marknadsplatsen Large Cap Stockholm med kortnamnet ”ORRON”. Lundin Energys betavärde är 1,006, dess ISIN är SE0000825820 och den handlas till ett P/E-tal på 0.03 och ett P/S-förhållande på 25,15. Lundin Energy har ett eget kapital per aktie på 14 SEK och omsättningen per aktie är 0,53 SEK, enligt den senaste rapporten daterad den 15 februari 2023.

Vidare ligger Lundin Energys räntetäckningsgrad på 108,25 %, avkastningen på eget kapital är 0,26 och avkastningen på totalt kapital är 0,17 enligt 2023 års siffror. Lundin Energy har också upplevt vinster i marknadskapitalisering (3 805,7 MSEK) och antal aktier (285 924 614). Lundin Energy har gjort många investeringar i förnybara energikällor i hela Norden, med målet att tillhandahålla hållbara energikällor för.

Historisk utveckling av Lundin Energy aktiekurs

Sedan Lundin Energys börsnotering 2021 har aktiekursen fluktuerat. Lundin Energy-aktien steg till en toppnotering på 117 kronor den 4 december 2020 och stängde sedan på 104,5 kronor den 31 december 2020. Under 2021 såg Lundin Energy-aktien en total ökning på 3,4 %, där den största delen av ökningen skedde från januari till april för att sedan sjunka ner till cirka 94 kronor under sommarmånaderna. Lundin Energy höll sig i stort sett stabilt under 2022 och avslutade året på 102 SEK per aktie efter att ha upplevt volatilitet mot slutet av året.

Under 2023 hade Lundin Energy ett framgångsrikt första kvartal då aktiekursen ökade med 7 % under den perioden innan den plana ut under sommaren. Lundin Energys aktiekurs ligger för närvarande på 117 kronor per aktie, vilket är en ökning med 14,7 % sedan början av 2023. Lundin Energy förväntas fortsätta att uppleva volatilitet i aktiekursen i takt med att bolaget gör ytterligare investeringar och vinster från förnybara energikällor i hela Norden.

Lundin energy aktier

Så var de ekonomiska resultaten för Lundin Energy under 2022

I Lundin Energys årsredovisning för 2022 rapporterade företaget en nettoomsättning på 17 563 miljoner kronor, en ökning med 7,3 % jämfört med 2021. Lundin Energy rapporterade också en bruttovinst på 13 009 miljoner kronor (74,48 %) och ett rörelseresultat på 1 217 miljoner kronor (6,90 %) under 2022. Lundin Energys nettovinst rapporterades till 969 miljoner kronor (5,52 %), medan kapitalomsättningshastigheten var 3,02 %. Lundin Energy deklarerade en utdelningsavkastning på 1,65 % och avslutade året med ett börsvärde på 3 805,7 miljoner kronor och 285 924 614 utestående aktier.

Potentiella investerare bör notera Lundin Energys imponerande avkastningssiffra på eget kapital på 0,26, vilket är betydligt högre än genomsnittet för företag inom förnybar energi som är noterade på Stockholmsbörsen 2022; Lundin Energy uppnådde också en räntetäckningsgrad på 108,25 %. Lundin Energy är ett av endast en handfull förnybara energibolag som lyckades öka sitt börsvärde med 1,5 % under det året, vilket ytterligare understryker dess starka finansiella resultat i jämförelse med sina konkurrenter.

Lundin Energy har gjort betydande investeringar i sin infrastruktur i hela Norden och tillhandahåller hållbara energikällor till både lokalsamhällen och företag, vilket gör det till ett attraktivt val för potentiella aktieägare som letar efter långsiktiga investeringar i förnybara energibolag med en solid förankring på aktiemarknaden.

Analys av Lundin Energy balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Lundin Energys balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys är alla mycket imponerande jämfört med liknande företag i sin sektor. Lundin Energys nettoomsättning 2022 var 17 563 miljoner kronor, vilket är 7,3 % högre än 2021 och betydligt högre än genomsnittet för företag inom förnybar energi som är noterade på Stockholmsbörsen samma år. Lundin Energy uppnådde också en imponerande avkastning på eget kapital på 0,26 och en räntetäckningsgrad på 108,25 %, vilket båda är betydligt högre än genomsnittet för jämförbara företag i sektorn.

Lundin Energy hade ett börsvärde på 3 805,7 miljoner kronor i slutet av 2022, med 285 924 614 utestående aktier. Dess kapitalomsättningshastighet var 3,02 %, vilket är mycket högre än många andra företag inom förnybar energi som var noterade på Stockholmsbörsen 2022. Lundin Energy deklarerade också en utdelningsavkastning på 1,65 % det året, vilket tyder på att dess aktie var ett säkert investeringsalternativ med god avkastning för investerare.

Den stadiga ökningen av Lundin Energys aktiekurs sedan börsintroduktionen 2021 – i kombination med dess imponerande finansiella resultat och engagemang för att investera i förnybara energikällor i hela Norden – gör Lundin Energy till en stark konkurrent inom sin sektor jämfört med andra förnybara energibolag som är noterade på Stockholmsbörsen 2022-2023. Därför kan man dra slutsatsen att Lundin Energy är ett attraktivt val för potentiella aktieägare som vill göra långsiktiga investeringar i hållbara energikällor med tillförlitlig avkastning och gynnsamma finansiella resultatindikatorer jämfört med konkurrenter inom denna sektor.

Lundin Energy nyckeltal från rapporten för helåret 2022

Lundin Energys helårsrapport för 2022 visade en bruttovinst på 17 563 miljoner kronor, en ökning med 7,3 % jämfört med 2021. Lundin Energy rapporterade också en nettovinst på 969 miljoner kronor (5,52 %) och Lundin Energys rörelseresultat rapporterades till 1 217 miljoner kronor (6,90 %). Lundin Energy deklarerade en utdelningsavkastning på 1,65 % och avslutade året med ett börsvärde på 3 805,7 miljoner kronor och 285 924 614 utestående aktier. Lundin Energy hade ett imponerande nyckeltal för avkastning på eget kapital på 0,26 och en räntetäckningsgrad på 108,25 %.

Viktiga prestationer av Lundin Energy under 2022

Under 2022 gjorde Lundin Energy ett antal viktiga investeringar och partnerskap med företag inom sektorn för förnybar energi, vilket ytterligare visar på företagets engagemang för hållbar utveckling. Lundin Energy investerade i olika havsbaserade vindkraftverk och solprojekt i Norden, vilket ökade deras marknadsandelar och diversifierade deras energiportfölj.

Lundin Energy samarbetade också med företag som Vattenfall, Fortum och Ørsted, vilket gjorde det möjligt för dem att få tillgång till nya marknader och ny teknik. Lundin Energy har också börjat arbeta med flera gröna vätgasprojekt som kommer att göra det möjligt för dem att lagra ren energi för framtida användning.

Framtida prognoser för Lundin Energy baserat på deras nuvarande finansiella resultat

De framgångar som Lundin Energy har uppnått hittills, vilket framgår av det imponerande finansiella resultatet 2022, tyder på att Lundin Energy är väl positionerat för att uppnå ytterligare tillväxt och framgång i framtiden. Lundin Energy förväntas fortsätta att investera kraftigt i projekt för förnybar energi i hela Norden, vilket gör det möjligt för företaget att öka sin marknadsandel och diversifiera sin energiportfölj ytterligare.

Lundin Energy förutspås också expandera till nya marknader och ingå strategiska partnerskap med andra ledande företag inom sektorn för förnybar energi. Med Lundin Energys starka finansiella indikatorer och engagemang för hållbar utveckling kan investerare vara säkra på att Lundin Energy kommer att förbli ett pålitligt investeringsalternativ för långsiktig avkastning.

Höjdpunkter från Lundin Energy bolagsstämma 2022

Vid Lundin Energys årsstämma 2022 godkände styrelsen enhälligt bokslutet och röstade för en utdelning på 0,65 SEK per aktie för 2022. Styrelsen godkände också Lundin Energys investeringsplaner för det kommande året och diskuterade Lundin Energys engagemang i hållbarhetsinitiativ. Lundin Energy lyfte också fram sitt åtagande att leverera positiv avkastning till aktieägarna samt sitt fokus på att fortsätta utveckla projekt för förnybar energi i Norden.

Lundin Energy betonade att man även fortsättningsvis kommer att vara engagerad i att tillhandahålla hållbara lösningar som skapar värde för alla intressenter, inklusive aktieägare, partners och anställda.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Lundin Energy aktiekurs

Lundin Energys aktiekurs har påverkats positivt av den makroekonomiska miljön under 2022. Lundin Energys starka finansiella resultat och engagemang för hållbar utveckling har lockat investerare och resulterat i en ökning av Lundin Energys aktiekurs.

Lundin Energy gynnas också av låga räntor, vilket gör det mer attraktivt att investera, samt en ökad efterfrågan på projekt för förnybar energi på grund av en ökad miljömedvetenhet. Lundin Energy är väl positionerat för att fortsätta att dra nytta av dessa gynnsamma makroekonomiska förhållanden framöver.

Så tror analytikerna om Lundin Energy aktier 2023

Analytiker är generellt sett positiva till Lundin Energys utsikter för 2023. Lundin Energy förväntas fortsätta att dra nytta av gynnsamma makroekonomiska förhållanden och sitt engagemang för initiativ för hållbar utveckling, vilket gör det till ett attraktivt investeringsalternativ för långsiktig avkastning.

Lundin Energys starka resultat under 2022 har också varit en viktig faktor för analytikernas positiva syn på Lundin Energys framtidsutsikter. Eftersom Lundin Energy fortsätter att investera kraftigt i förnybara energiprojekt i Norden förväntar sig analytiker att Lundin Energy kommer att förbli ett pålitligt investeringsalternativ för investerare som söker långsiktig avkastning.

Framtiden för Kinnevik

Största investmentbolagen i Sverige

Kinneviks investeringsfilosofi

Analys av Kinnevik aktien (KINV B) 2023

FAQ

Vanliga frågor om Lundin Energy aktier

Dem har bytt namn till Orrön Energy.

Du kan hitta aktuell information om Lundin Energy på deras webbplats samt på de större svenska tidningarnas och tidskrifternas webbplatser. Du kan också kontakta Lundin Energy direkt om du har några frågor eller vill ha ytterligare information.

Lundin Energy har fastställt en utdelning på 0,65 kronor per aktie för 2022.

Orrön Energy är ett dotterbolag till Lundin och Lundin har tillkännagivit planer på att investera i Orrön Energys projekt för förnybar energi i Norden. Lundin har också åtagit sig att tillhandahålla hållbara lösningar som skapar värde för alla intressenter, inklusive aktieägare, partners och anställda.

Lundin Energy fokuserar på att leverera positiv avkastning till aktieägarna samtidigt som man fortsätter att utveckla förnybara energiprojekt i Norden. Lundin Energy har också åtagit sig att tillhandahålla hållbara lösningar som skapar värde för alla intressenter. Lundins långsiktiga mål är att förbli ett pålitligt investeringsalternativ för investerare som söker långsiktig avkastning.

Lundin Energy är ett börsnoterat företag och dess aktier är tillgängliga på Nasdaq Stockholm. Bland Lundin Energys aktieägare finns privata investerare, institutionella investerare och andra finansiella institutioner. Lundin Energys största aktieägare är Lundin Mining Corporation.

Lundin Energy har åtagit sig att utveckla projekt för förnybar energi i Norden och samtidigt investera i initiativ som minskar deras miljöpåverkan. Lundin Energy har också åtagit sig att tillhandahålla hållbara lösningar som skapar värde för alla intressenter, inklusive aktieägare, partners och anställda. Lundin har vidtagit ett antal åtgärder för att främja ansvarsfulla affärsmetoder och säkerställa efterlevnad av internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Lundin Energy betalar ut sina utdelningar årligen, vanligtvis under det första kvartalet varje år. Lundin Energy har fastställt en utdelning på 0,65 kronor per aktie för 2022.

Lundin Energys ESG-betyg (Environmental, Social and Governance) är A+, enligt The Sustainability Group (TSG). Lundin Energy fick detta betyg på grund av sitt engagemang för initiativ för hållbar utveckling och ansvarsfulla affärsmetoder. Lundin Energy fick också höga poäng inom områdena miljöskydd, socialt ansvar och företagsstyrning. Lundin arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt ESG-betyg genom att vidta åtgärder som att investera i projekt för förnybar energi och främja ansvarsfulla affärsmetoder.